s

Vedtægter for foreningen mikroskopi.dk

§ 1. Navn.
Foreningens navn er mikroskopi.dk. Foreningens mailadresse er kursus@mikroskopi.dk

§ 2. Hjemsted.
Foreningen hjemmeside er www.mikroskopi.dk

§ 3. Formål.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til fasekontrastmikroskopi med henblik på at forbedre diagnostik og behandling af patienter i almen praksis. Dette sker i form af kurser og anden faglig formidling. Foreningen drives ikke med gevinst for øje. Et eventuelt overskud i foreningen anvendes til videreudvikling af uddannelsesaktiviteter i praksis.

§ 4. Medlemmer.
Foreningen henvender sig til læger og personale i den primære og sekundære sundhedssektor

§ 5. Indmeldelse i foreningen.
Foreningens kurser udbydes alene til foreningens medlemmer. Personer som ønsker at deltage i foreningens undervisningstilbud skal således være medlemmer af foreningen. Personer som ikke deltager i foreningens undervisnings tilbud kan melde sig ind i foreningen ved indbetaling af årskontingent.

§ 6. Kontingent.
Medlemskontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen. Kontingentet er ved foreningens stiftelse fastsat til 100 kroner for et kalenderår. Medlemmerne der deltager i et kursus betaler et momsfrit gebyr som dækker deltagelse i kursus. Ved deltagelse i kursus frigøres man for indbetaling af årskontingent

§ 7. Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse af foreningen kan finde sted med mindst 1 måneds varsel.

§ 8. Foreningens ledelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når et flertal er til stede. Formand for bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en funktionsperiode på 2 år.

§ 9. Regnskab.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10. Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilede forpligtelser.

§ 11. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside og afholdes en gang årligt i tilslutning til en af foreningens udannelsesaktiviteter. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, afstemning ved fuldmagt accepteres ikke.

§ 12. Vedtægtsændringer.
For at vedtægtsændringer kan gennemføres skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

§ 13. Foreningens opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling. Hvis der ved opløsningen af foreningen resterer en formue skal denne gå til forskning og kvalitetsudvikling i almen praksis.